TV Shows “Ko’z o’ngimizda” and “Tadbirkorlarga berilgan imjoniyatlar”