Address

Address: Street V. Kadirov, city Chirchik, Region Tashkent, Uzbekistan. 111727

Phone

+998 71 209 10 40
+998 97 267 33 00

E-mail

info@pwch.uz